Byznis web - Zahraničný obchod  
   predmet: tovar, služby, práva a význam:
- Ekonomický - úspora výrobných Ná, ktorá sa prejaví predovšetkým v úspore Ná
- Politický - obchod medzi štátmi = priateľské vzťahy (mier)
- Kultúrne - poznávanie života iného štátu

formy:
export import reexport
(vývoz) (dovoz) (vývoz dovozu)
priamy nepriamy priamy nepriamy priamy nepriamy

1) export
priamy = tuzemský výrobca predá svoj tovar do zahraničia
nepriamy = tuzemský výrobca predá svoje tovaru v tuzemsku

2) import
priamy = tuzemský výrobca nakúpi tovar zo zahraničia
nepriamy = tuzemský výrobca nakúpi tovar v tuzemsku

3) reexport
priamy = tovar kúpený v zahraničí je predaných a prepravený do inej cudzej krajiny (neprechádza územím SR)
nepriamy = tovar kúpený v cudzine je dovezené do SR a potom sa opäť predané a vyvezené
dôvody:
a) obchodne politické prekážky - vysoké clá, množstvové obmedzenia, zákaz dovozu a vývozu ...
b) kompletizácia vývozov reexportéra - možnosť kompletovať sortiment svojich výrobkov s dovezenými = rozšírenie ponuky
c) ekonomickej - veľké nákupy = nižšie ceny a predaj za vyššie ceny do zahraničia

Bilancia zahraničného obchodu
Obchodná bilancia Platobná bilancia
- Hodnota vývozu a dovozu tovarov a služieb -) colníc - vzťah medzi peňažnými príjmami zo zahraničia a peňažnými výdavkami do zahraničia - zostavuje ČNB

Obchodná bilancia môže byť: - aktívna = vývoz je väčší ako dovoz (saldo +)
- Pasívny = vývoz je menší ako dovoz (saldo -)
- Vyrovnaná = vývoz sa rovná dovoz (saldo 0)
- Saldo = rozdiel medzi hodnotou vývozu a dovozu
 
 
 

© vytvoril carda n-games pro majitel L222.  2009 © všetky práva vyhradené