Byznis web - Obchodná politika  
  - Súhrn zásad a zodpovedajúcich prostriedkov
- Súčasť zahraničnej politiky

základné úlohy:
- Zabezpečovaní proporcionality a reciprocity v hospodárskych vzťahoch so zahraničím
- Ovplyvňovanie rozsahu vývoze a dovoze tovaru, teritoriálne i komoditnej štruktúry
- Vytváranie inštitúcií pre rozvoj hospodárskych vzťahov so zahraničím

smery:
a) protekcionizmus (protekcionistický) = zásahy štátu do zahraničného obchodu zamerané na ochranu vnútorného trhu štátu (pasívne prostriedky) a podporu vlastných výrobkov pri ich presadzovaní na zahraničnom trhu (aktívne prostriedky)
b) liberalizmus = obmedzenie zásahov štátu do hospodárstva; odstraňovanie prekážok brániacich voľnému pohybu tovaru medzi štátmi
u nás pomocou: možnosti dovozu a vývozu všetkých podnikateľských subjektov z tuzemska a konvertibility koruny (voľný nákup devíz a valút)

prostriedky obchodnej politiky:
autonómne - pasívne - na ochranu domáceho trhu pred konkurenciou zo zahraničia (tarifné a netarifné opatrenia)
- Aktívne - na zvýšenie schopnosti domáceho tovaru na zahraničných trhoch (vývozné prémie, úve -
vanie vývozu, štátne záruky na úver, vládne vývozné úvery, menový dumping ...)
zmluvné - bilaterálne - na ochranu vlastného trhu alebo odstránenie vzájomných prekážok v obchode
(obch. zmluvy a dohody, platobné dohody, úverové sml, dohody o vzájomnej
podpore a ochrane investícií ...)
- Mnohostranné (rôzne organizácie)

hospodársko-obchodné ciele:
- Upravujú podmienky pre medzinárodnú výmenu tovaru a služieb

WTO = Svetová obch. organizácie nadväzujúci na GATT - všeobecnú dohodu o clách a obchode
COTIF = dohovor o medzinárodnej železničnej doprave
Iefte = EZVO = Európske združenie voľného obchodu
NAFTA = dohoda o severoamerickej zóne voľného obchodu - USA, CA, MX
CEFTA = stredoeurópska oblasť voľného obchodu - ČR, SR, H, PL, Rum ....
OPEC = organizácie krajín vyvážajúcich ropu
MMF = medzinárodný menový fond
IBRD + IDA = svetová banka

Organizácie zahraničného obchodu riadiace orgány:
- Parlament ČR - schvaľuje zákony
- Vláda - vydáva nariadenia a vyhlášky
- Ministerstvá - vydáva vyhlášky v rámci svojho oboru
- ČNB - vydáva opatrenia

subjekty vykonávajúce zahraničný obchod
- Dovážať a vyvážať môžu F aj PO podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia alebo zapísané do obch. registra
= Obchodné podniky špecializované na ZO
= Výrobné podniky vykonávajú ZO pre vlastnú potrebu
= Špecializované organizácie so zahraničným kapitálom
= Obstaravatelská podniky
 
 
 

© vytvoril carda n-games pro majitel L222.  2009 © všetky práva vyhradené