>

 
 
 
  Byznis web - vitajte  
  Byznis, bussines, biznis alebo len obchod. Oblasť, ktorej neustále viac a viac prikladáme význam na všetkom, čo sa okolo nás deje. Obchod nie je len predajňa tovaru, v ktorej si idete nakúpiť svoje potraviny, ale je to aj všetok ten proces, ktorý sa stará o tok peňazí, transfer tovaru, zásobovanie krajiny tovarom, ktorého je nedostatok, riešenie problémov. Obchod je zisk ale aj strata. Viaže sa takmer na každú oblasť verejného života a bez obchodu a obchodovania by dnes neexistovalo absolútne nič v stálom a pokojnom systéme.
Ako obchod delíme? na dve časti: vnútorný (maloobchod, veľkoobchod) a zahraničný

Obchod – je to odvetvie národného hospodárstva, v ktorom sa uskutočňuje pohyb materiálnych statkov a služieb z výrobnej sféry do sféry konečnej alebo výrobnej spotreby. Tento proces označujeme ako distribúcia. Distribúcia sa môže organizovať dvoma spôsobmi:
1.priamy predaj – priamo od výrobcu k spotrebiteľov
2.nepriamy predaj – pomocou nejakého obchodného sprostredkovateľa (veľkoobchod alebo maloobchod)

Predajné cesty – predstavujú súhrn organizácií alebo jednotlivcov, ktorý zabezpečujú, aby bol tovar dostupný na ďalšie použitie alebo na konečnú spotrebu. Rozlišujeme:

1.predajné cesty nultej úrovne (priamy predaj) – priamy vzťah medzi výrobcom a spotrebiteľom.
2.predané cesty prvej úrovne – medzi výrobcu a spotrebiteľa vstupuje maloobchodník.
3.predajné cesty druhej úrovne – medzi výrobcu a maloobchod vstupuje veľkoobchodník.
4.predané cesty tretej úrovne – vzťah medzi výrobcom a veľkoobchodníkom môže sprostredkovať nezávislý agent.

Obchodné podniky – sú to podniky služieb, ktoré nakupujú tovar s cieľom jeho ďalšieho predaja. Rozlišujeme:

1.z hľadiska vlastníctva

a.štátne
b.súkromné
c.družstevné

2.z územného hľadiska

a.vnútorný
b.zahraničný

3.podľa rozsahu objemu predaja a väzby na spotrebiteľa
a.veľkoobchod
b.maloobchod

Funkcie obchodných podnikov
1.preklenovacia funkcia – vyplýva z priestorovej a časovej disproporcie (nesúladu) medzi výrobou a spotrebou. Priestorová disproporcia – vyrába sa na jednom mieste a predáva sa na inom mieste. Časová disproporcia – vyrába sa v jedmom čase a spotrebúva sa v inom čase.
2.kvantitatívna funkcia – obchod sústreďuje čiastkové množstvá od rôznych výrobcov t. j. zberná funkcia a naopak rozdeľuje veľké množstvá od veľkovýrobcov do malých množstiev t. j. rozdeľovacia funkcia.
3.kvalitatívna funkcia – zabezpečuje sa dvoma spôsobmi:
a.zušľachtenie tovaru – vylepšenie vlastností tovaru (skladovanie vína)
b.pretváranie výrobného sortimentu na obchodný sortiment – sústrediť sortiment podľa požiadavie spotrebiteľov
4.úverová (finančná) funkcia – obchod ju zabezpečuje tak, že umožňuje odberateľom realizovať nákup aj pri nedostatočnom množstve finančných prostriedkov.
5.poradenská funkcia – súvisí s poskytovaním odborných rád spotreboteľom.
6.informačná funkcia – ide o prenášanie informácií z výroby do spotreby a naopak.
7.funkcia výrobného charakteru - napr. úprava konfekcie, balenie, doprava, príprava jedál…
8.funkcia riziková – obchod preberá na seba riziká spojené so skladovaním a dopravou, pri ktorých sa tovar môže poškodiť, znehodnotiť.

 
 
 

© vytvoril carda n-games pro majitel L222.  2009 © všetky práva vyhradené