Byznis web - Operácie a podmienky  
   Vývozné operácie
Príprava Realizácia
- Prieskum trhu (teritoriálne, technický, komoditné, cenový) - akvizície-predbežná kalkulácia ceny-ponuková činnosť - uzatvorenie kúpnej zmluvy-dodanie tovaru a dokladov-fakturácia-prijatie platby-výsledná kalkulácia

Dovozné operácie
Príprava Realizácia
- Analýza potreby dovozu-vyhľadanie možných dodávateľov-dopytu-vyhodnotenie - uzatvorenie kúpnej zmluvy-prevzatie dodávky-zaplatení-výsledná kalkulácia

Dodacie podmienky
- Podľa medzinárodných pravidiel v kúpnej zmluve
- Určujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho
- Závislá aj vyššie ceny
rieši:
- Prechod rizík (poškodenie, zničenie, strata, odcudzenie ...)
- Prechod nákladov (náklady na dopravu, sklad, colné poplatky, poistné ...)
- Miesto prechodu rizika a nákladov (kde prechádza z predajcu na kupujúceho)

Platobné podmienky určujú skutočnosti:
- Medzinárodná situácia
- Druh tovaru
- Stav na trhu (stav ponuky a dopytu)
- Vzťahy partnerov
- Predpisy štátnych orgánov

obsah podmienok:
- Subjekty platenia
- Miesto platenia
- Mena, v ktorej sa bude platiť
- Doba splatnosti (akontácie - platba vopred, platenie pri dodávke, platenie po dodaní)
- Spôsob platenia (nástroje platenia - nekomentární, dokumentárne)

Dokumentárne platobné nástroje
a) dokumentárne inkaso = zmluva s bankou, v ktorej vývozca (predajcu) žiada banku o vydanie dokladov k tovaru dovozcovia (kupujúcemu) až po splnení inkasných podmienok
b) dokumentárny akreditív = na základe zmluvy o otvorení dokumentárneho akreditívu; zmluva s bankou na žiadosť dovozcu, v ktorej sa banka zaväzuje zaplatiť vývozcovi po splnení podmienok (po predložení dokladov)


 
 
 

© vytvoril carda n-games pro majitel L222.  2009 © všetky práva vyhradené